MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Visitor FAQs

Visitor FAQs
A collection of FAQs from our visitors over the years

Triển lãm mở cửa từ 9h – 17h hàng ngày.
Việc đăng ký của khách tham quan sẽ dừng lại trước giờ đóng cửa 15 phút trong cả ba ngày diễn ra triển lãm.

Chúng tôi mong bạn hiểu rằng đây là một sự kiện thương mại (kinh doanh – với doanh nghiệp) và khách tham quan phải mặc trang phục công sở phù hợp. Du khách mặc bất kỳ trang phục nào sau đây sẽ không được phép vào hội trường:

– Shorts / Bermudas
– Singlets / Sleeveless Shirts / Sleeveless T-Shirts
– Slippers / Flip-Flops
– Sandals / Sports Sandals
– Uncovered Footwear (for gentlemen)

The Organiser reserves the right to refuse admission, without prejudice, to visitors who are deemed to be inappropriately dressed.

When visit MTA Vietnam, visitor can arrange appointments with exhibiting companies through Business Matching Program which will help to save time in scheduling appointments and optimize the exhibition experiences.

Show Directory is given out only to visitors who pre-registered their visit online and VIPs of the exhibition.

Before the Show

– You can pre-register your visit by completing the registration form and fill up the required information at [link of online pre-registration].

During the Show

– If you have not pre – registered online and received the admission tickets from organisers / exhibitors, please kindly complete the tickets prior to your visit and bring along the name cards to redeem your badge onsite.

– If you have not pre – registered online and not received the admission tickets from organisers / exhibitors, please kindly bring along your name cards and proceed to the TICKET BOOTH at Hanoi International Exhibition Center during the exhibition opening hours to obtain an admission ticket, complete the admission ticket and present it to the WALK – IN counter to obtain your entry badge.

– If you pre – register online successfully, please kindly bring along your name cards and confirmation letter with registration ID to redeem your badge at PRE – REGISTRATION counter

Visitors are encouraged to pre – register online for hassle – free entry at the exhibition.

No. Your pre-registration submission is subject to approval by the Organiser. Once your pre-registration is approved, a Pre-Registration Confirmation Letter containing your Pre-Registration Number will be sent to your email address. You will also be notified if your registration is unsuccessful. Please allow up to 3 working days for our staffs to process your registration.

In order for us to retrieve your record, please email [email protected]  with the following:

Subject line: Status of Online Pre-Registration for MTA Vietnam

First Name
Last Name
Company Name
Email Address

If you can remember your pre-registration confirmation number reflected in the confirmation letter, you can quote this number together with your business card when collecting your visitor entry badge.

If you forget your pre-registration confirmation number, you can request our staff to check the system by producing your business card at the registration counters during show opening hours. In the event that your record cannot be found, you will need to fill up the form onsite.

No. Your pre-registration is approved based on your personal information and is strictly non-transferrable. You will be required to produce the necessary documents / ID for verification purposes during the collection of your visitor badge.

Với tư cách là khách đã đăng ký trước, bạn có thể tận hưởng:
– Nhận bản sao của Bản xem trước Triển lãm MTA Việt Nam sẽ được gửi đến bạn 1 tháng trước buổi biểu diễn.
– Nhận huy hiệu vào cửa miễn phí tại các quầy tư nhân
– Một bản sao miễn phí của Danh mục Chương trình MTA Việt Nam
– Các hoạt động đồng thời miễn phí tham dự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi  [email protected] nếu có  các câu hỏi chung hoặc tham khảo danh sách thành viên trong nhóm nếu có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào.

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN