MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Được cập nhật đến ngày 29.5.2023

13,200 m2

Diện tích trưng bày

300

Công ty trưng bày

17

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ

10

Nhóm gian hàng quốc tế

12,505

Khách tham quan chuyên ngành

TIN TỨC CẬP NHẬT

MTA VIETNAM VIDEO

Hành trình của MTA Vietnam 2022

ĐẶT GIAN HÀNG
TẠI MTA VIETNAM 2023

ĐƠN VỊ BÁO CHÍ & ĐỐI TÁC

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN