MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Theo thống kê 18.09.2020

13,900

M2 Diện tích trưng bày

519

Công ty trưng bày

22

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ

14

Nhóm gian hàng quốc tế

11,937

Khách tham quan chuyên ngành

TIN TỨC CẬP NHẬT

MTA VIETNAM VIDEO

Hành trình của MTA Vietnam 2022

ĐẶT GIAN HÀNG
TẠI MTA VIETNAM 2023

ĐƠN VỊ BÁO CHÍ & ĐỐI TÁC

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    ONLINE REGISTRATION
    Facebook stream

    Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.