MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Được cập nhật đến ngày 28.09.2023

17,600 m2

Diện tích trưng bày

450+

Công ty trưng bày

20+

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ

12+

Nhóm gian hàng quốc tế

14,100+

Khách tham quan chuyên ngành

TIN TỨC CẬP NHẬT

MTA VIETNAM VIDEO

Hành trình của MTA Vietnam 2023

ĐẶT GIAN HÀNG
TẠI MTA VIETNAM 2024

ĐƠN VỊ BÁO CHÍ & ĐỐI TÁC

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN