MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến MTA Vietnam, triển lãm quốc tế hàng đầu về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại. 

Triển lãm MTA Vietnam 2023 dự kiến tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SECC từ ngày 4 đến 7 tháng 07 năm 2023.

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN SẼ MỞ TRƯỚC THỜI GIAN DIỄN RA TRIỂN LÃM

Mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi qua BTC Mr. Kingsley Chu:

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN