MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Tải Tài Liệu Triển Lãm

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm MTA Vietnam

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC đăng ký nhận tài liệu triển lãm

  Tôi quan tâm đến:

  TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG MTA VIETNAM 2024Khu vực trưng bày tự động hoá và robot tại MTA Vietnam 2023Báo cáo sau triển lãm MTA Vietnam 2023Báo cáo sau triển lãm MTA Vietnam 2022

  General information:
  captcha


  Đăng ký nhận Bản tin

   captcha
   ĐẶT GIAN HÀNG
   ĐĂNG KÝ THAM QUAN