MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

[Talkshow] “Phát Triển Sản Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Iot/AT – Quản Lý Dự Án R&D, Lập Chiến Lược Công Nghệ, Xây Dựng Hệ Sinh Thái Như Thế Nào?”

15/05/2023

Công nghệ iOT/AI đang trở nên ngày càng phổ biến. Việc các sản phẩm ứng dụng iOT/AI đang trở nên quen thuộc ở Việt Nam và trên thế giới.
Talkshow này là nơi chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm thực tế và những thảo luận chân thực từ các chuyển gia trong lĩnh vực về:

  1. iOT/AI là gì? Các dự án iOT/AI đã thực hiện trông như thế nào?
  2. Làm thế nào để quản lý một dự án đưa iOT/AI vào trong sản phẩm?
  3. Làm thế nào để lập chiến lược về công nghệ & xây dựng hệ sinh thái iOT/AI?

Ngày: 05/07/2023.

Thời gian: 9h30 – 15h30.

Địa điểm: Phòng hội thảo 2, Hall B1, SECC.

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian/ TimeNội dung / Content
09h00 – 09h20Ghi danh
Check-in
09h20 – 09h30Khai mạc
Opening
09h30 – 10h00Tổng quan về hệ sinh thái iOT/AI – nhìn tại Việt Nam và Thế giới
Overview of iOT/Ai eco-systems – a view on Vietnam market and the world
10h00 – 10h15Tea Break
10h15 – 11h45Thảo luận mở với chuyên gia: Triển khai dự án đưa iOT/AI vào sản phẩm – những bài toán kỹ thuật, chuỗi cung ứng & quản lý dự án cần giải quyết
Open discussion with experts: Deployment of a product to bring iOT/AI to products – technical, supply chain & project management issues to be resolved
11h45 – 14h00Giải lao – Ăn trưa / Lunch break
14h00 – 14h30Chia sẻ 1 dự án iOT/AI thực tế đã triển khai và các điểm chính yếu
Sharing of one real field iOT/AI which has been completed and major points
14h30 – 15h00Game Quiz
15h00 – 15h30Case study quy hoạch chiến lược iOT/AI trong thực tế và những bài học đúc kết
A real field case study on strategic planning for iOT/AI and learned lessons
15h30 – 15h40Bế mạc
Closing
Share this post

Must Read

You may be interested in

18/05/2023
Đơn Vị Trưng Bày 2023
MTA Vietnam 2023 đã mang lại thành công vang dội trong việc kết nối những người...
15/05/2023
[Hội thảo] Đo lường trong công nghiệp
Thời gian: 05/07/2023 I 09:00 – 12:00 Địa điểm: Phòng Hội thảo 1, Khu vực...
19/04/2023
Ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
(TCCT) Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ ngành Công thương TP. Hồ...
19/04/2023
VINRA – MTA VIETNAM
CHÍNH THỨC RA MẮT KHU TRƯNG BÀY TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ROBOT TRONG KHUÔN KHỔ...
14/04/2023
Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc quay trở lại Việt Nam
Torres của KG Mobility được trưng bày tại triển lãm ở Hàn Quốc. Ảnh được...
14/04/2023
Cần phải có những chính sách đột phá để đạt kế hoạch 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025
Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 31/3 về việc thực hiện Nghị quyết...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN