THỐNG KÊ MTA VIETNAM2016

 11000m2 Diện Tích Trưng Bày

 416 Công Ty Trưng Bày | Từ 24 quốc gia / vùng lãnh thổ

 9969 Khách Tham Quan | Từ 24 quốc gia/ vùng lãnh thổ

13 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế